Välj en sida
kirkkonummi

Digilandet

Digilandet är ett IKT-resurscenter riktat till personal och barn inom den svenska småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Resurscentret är ett pilotprojekt som är finansierat med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen för främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken under åren 2019-2021. Tanken är att utvidga verksamheten till den grundläggande utbildningen i och med flytten till gemensamma utrymmen inom några år samt eventuellt till närkommunerna.

Syftet med Digilandet är att stöda såväl personalens som barnens digitala kompetens. Att stöda och inspirera personalen i användandet av digitala verktyg som en naturlig del i vardagen samt att hjälpa till att skapa ett meningsfullt lärande för barnen med hjälp av tekniken som ett pedagogiskt verktyg.

Alla barn har rätt till en likvärdig småbarnspedagogik och digital kompetens. Alla ska ha samma möjligheter att utforska och uppleva med hjälp av tekniken. Vi ska stäva efter att skapa en digital lärmiljö med möjligheter för barnen att ytterligare få ett språk för att kunna föra fram sin berättelse, fantasi, sitt skapande, kreativitet, interaktion och lärande på ett lustfyllt sätt.

Digilandet erbjuder digitala verktyg, material och idéer som bjuder in till utforskande och lärande. Hit kan man komma tillsammans med mindre barngrupper eller kollegor för att bekanta sig med olika digitala verktyg, program och lärmiljöer. Från Digilandet kan man låna material och aktuell facklitteratur till den egna enheten.

Hösten 2020 beviljades kommunen statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen för främjande av innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen under åren 2020-2022. 

Besöksadress:
Prästgårdsbackens daghem/Lindals enhet
Dalgränd 3

Tel: 040 589 7816

E:post: digilandet@kirkkonummi.fi

Instagram: @digilandet_kyrkslatt

Webbsida: www.digilandet.fi