Välj en sida
kirkkonummi

Boende i Kyrkslätt

En stor del av finländarna bor i ägarbostad. På internet finns många fastighetsförmedlare som säljer bostäder, men bostäderna är dyra. Bankerna beviljar lån för anskaffning av bostad om sökanden klarar av att förkorta sitt lån. Så länge som du inte har fast anställning kan det vara svårt att få lån. Man bör förbinda sig till en ägarbostad för en lång tid och därför kan det i vissa livssituationer vara ett bättre alternativ att hyra en bostad.

Hyresbostad

Du kan hyra en bostad av kommunen, ett företag, en förening eller en privat ägare. Nästan alla lediga bostäder finns på webbsidor som Oikotie.fi och Vuokraovi.com.

Nedan finns länkar till allmännyttiga hyresvärdar i Kyrkslätt av vilka du kan ansöka om hyresbostad.

Du kan få hjälp med att söka hyresbostad av Kyrkslätts kommuns boenderådgivning eller om du är under 30 år gammal, av Kyrkslätts Navigatortjänster. Också Förbundet för Ungdomsbostäders boenderådgivare besöker regelbundet Navigatorn.

Då du hyr en bostad ska du alltid ingå ett skriftligt hyresavtal med hyresvärden. Avtalet ska undertecknas av hyresgästen och hyresvärden och avtalet ska finnas i två exemplar: ett för hyresgästen och ett för hyresvärden.

Bostaden kan hyras på bestämd tid eller tills vidare. I ett tidsbestämt hyresavtal finns ett datum då det upphör. Då måste hyresgästen flytta bort från bostaden eller ingå ett nytt hyresavtal innan tiden går ut. I ett hyresavtal som gäller tills vidare finns inget datum då det upphör, men såväl hyresgästen som hyresvärden kan säga upp avtalet genom att följa uppsägningstiden i lagen om hyra av bostadslägenhet.

Boenderådgivning

Boenderådgivningen hjälper alla Kyrkslättsbor i frågor som gäller boende, bostadssökning eller hyresskulder. På boenderådgivningen får du hjälp t.ex. med:

  • att göra en bostadsansökan
  • problem orsakade av att hyresbetalningen försenats
  • att sköta hyresskulder
  • att reda ut problem med boendefrid och boendetrivsel
  • vräkningssituationer
  • ekonomiska utmaningar

Kontaktuppgifterna till boenderådgivningen finns här: https://kirkkonummi.fi/boenderadgivning/. Boenderådgivaren är anträffbar regelbundet också i Navigatorn.

Praxis för boende

Det finns många regler och instruktioner som gäller boende. Nedan finns några länkar till sidor på flera språk med nyttiga uppgifter för alla.

På InfoFinlands webbplats https://infofinland.fi/sv/housing berättas bland annat om invånarens rättigheter och skyldigheter, brandsäkerhet, vattenskador och elsäkerhet, energibesparing, avfallsåtervinning och olika problem med boende.

På Uleåborgs stads sidor finns instruktioner med illustrationer om praxis gällande boende på finska, somali, tigrinja, dari, arabiska och engelska. https://www.ouka.fi/haku?hl=fi&query=asumisen+opas

Nuorisoasuntoliitto NAL har gjort en guide om att söka eget hem, hyra bostad och hur man bor i den. Den finns på finska, engelska, arabiska och ryska. https://nal.fi/asumisen-abc/materiaalit/oppaat/

Det finns mycket nyttig information på sidan https://sininauhasaatio.fi/materiaalipankki/asumisen-ja-sosiaaliturvan-pieni-sanasto-vasta-suomeen-muuttaneille/  punkten ”Asumisen ja sosiaaliturvan pieni sanasto vasta Suomeen muuttaneelle”. Här finns många förklaringar för ord och begrepp som kan vara oklara. Det finns material på finska, arabiska, sorani, tigrinja och swahili.

Avfallshantering och återvinning i Kyrkslätt

I Finland ska man återvinna avfallet. I husbolagens behållare för bioavfall, glas, metall, plast, papper, kartong och blandavfall. Till insamlingsplatserna på olika håll i kommunen kan man föra elapparater, batterier, kläder, byggnadsavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall. Det är viktigt att avfallen förs till rätt ställe.

Här finns en karta över Kyrkslätts avfallssorteringsplatser. Zooma kartan vid Kyrkslätt.

I Finland kan du återlämna flaskor till butikernas pantautomater. Panten för de återlämnade flaskorna betalas ut i butikens kassa mot kvittot du fått ur automaten.

Anvisningar om avfallssortering finns till exempel på InfoFinlands sida https://www.infofinland.fi/sv/housing/waste-and-recycling och Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) sida https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/avfallsguide/ .

Utöver avfallshantering kan du återvinna användningsbara saker som du inte längre behöver. På återvinningsstationerna finns ofta insamlingsbehållare för textilier där du kan lämna hela och rena kläder.

Kläder och textilier i gott skick samt andra saker så som möbler, kärl, hela hushållsmaskiner och fungerande elektronik kan också föras till återvinningscentralerna https://www.kierratyskeskus.fi/  och Finlands Röda Kors (FRK) Kontti-insamling https://sprkontti.fi/..

Marthorna i Kyrkslätt upprätthåller också en egen återvinningscentral. https://www.facebook.com/KirkkonummenMarttojenKierratyskeskus/

Du kan också sälja begagnade saker själv på loppmarknaderna i huvudstadsregionen eller på internet.

Ekonomiska frågor

Boendearrangemangen påverkar kostnaderna för boendet. Obligatoriska bostadsutgifter utöver hyran och eventuella räntor på och avkortningar av bostadslånet är bl.a. kostnader för vattenförsörjning, elektricitet, avfallshantering, bolagsvederlag och försäkringsavgifter. Följer av försummelse av betalningarna är böter, dröjsmålsräntor och i värsta fall vräkning från bostaden.

Du kan också få stöd för boendeutgifterna. Om dina egna inkomster är för små kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare. https://www.kela.fi/stod-for-boende.

Ytterligare information om stöd för boende och lösning av ekonomiska problem finns på infoFinlands sidor:

https://infofinland.fi/sv/housing/housing-allowance

https://infofinland.fi/sv/settling-in-finland/cost-of-living-in-finland/financial-problems

Du kan få råd om ekonomiska problem också på följande ställen:

Stöd- och serviceboende

Om du behöver hjälp med att klara av normala vardagssysslor t.ex. på grund av hög ålder eller skada, kan du ansöka om olika stödtjänster för boende.

Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning

Stödboende innebär självständigt boende med stödbesök av socialtjänsterna. Målet är att underlätta boende, skötsel av ärenden utanför hemmet och hantering av vardagen.

https://www.luvn.fi/sv/tjanster/socialservice/tjanster-personer-med-funktionsnedsattning/stodboende-personer-med-funktionsnedsattning

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för personer som behöver hjälp under alla tider på dygnet. Serviceboende med heldygnsomsorg omfattar vård, omsorg och handledning samt utevistelse och motion, måltids- och klädvårdstjänster, tvätt- och städningstjänster och andra behövliga tjänster dygnet runt.

https://www.luvn.fi/sv/tjanster/socialservice/tjanster-personer-med-funktionsnedsattning/serviceboende-med-heldygnsomsorg-personer-med-funktionsnedsattning

Boendetjänster för de äldre

Det finns olika slags tjänster för äldre som stöder boende i enlighet med kundens behov. Du hittar information om boendetjänster för äldre på Västra Nylands välfärdsområdes sidor https://www.luvn.fi/sv/tjanster/aldre eller genom att kontakta Seniorinfo 029 1512 270, e-post: https://www.luvn.fi/sv/tjanster/tjanster-aldre/seniorinfo.

Boende i krissituationer

Våld och risk för våld

Om en medlem av din familj utövar våld mot dig eller andra familjemedlemmar, ta kontakt vardagar kl. 8–15 till socialbyråns journummer 029 151 6005 och övriga tider till social- och krisjouren 029 151 2221.

I huvudstadsregionen finns det flera skyddshem som man kan gå till tillsammans med barnen, om det är omöjligt eller farligt att stanna hemma på grund av rädsla, våld eller hot om våld. På skyddshemmen får du hjälp med att behandla situationen. Skyddshemmens tjänster är avgiftsfria.

Du får information om skyddshemmen på socialbyrån. Du kan också ringa Pääkaupungin turvakoti ry:s skyddshem dygnet runt på numret 09 4777 180. Du behöver inte berätta ditt namn då du ringer.

Kontaktuppgifterna till skyddshemmet för kvinnor Naisten turvakoti Mona finns här. https://monikanaiset.fi/turvakoti-mona/

Om du är ung och har problem hemma kan du ta kontakt med Röda Korsets skyddshem för unga: turvatalo.espoo@redcross.fi

Bostadslöshet

Om du blir bostadslös, ring till socialarbetets rådgivningsnummer.

Om hjälpbehovet är akut, t.ex. i fall av våld, olycka eller dylikt, ta kontakt med vuxensocialarbetets journummer (029 151 6005) måndag–fredag kl. 8–15 och under övriga tider till social- och krisjouren (029 151 2221).

I Esbo, Helsingfors och Vanda finns flera ställen som tjänar bostadslösa: https://sininauhasaatio.fi/materiaalipankki/opas-kadun-kansalle/

Tillsammans med grannarna

Invånarföreningar

Det lönar sig att bekanta sig med grannarna om det är möjligt. Det sker enklast under husbolagets evenemang och gårdstalkon, om sådana ordnas. I Kyrkslätt fungerar också invånarföreningar på olika områden som samlar områdets invånare.  En del av invånarföreningarna är mycket aktiva och tar gärna emot nya medlemmar.

Nedan finns en förteckning över invånarföreningar i Kyrkslätt vilka har webbsidor.

Tvister och grannskapsförmedling

Samlevnaden förlöper inte alltid som man önskar. Grannarna följer inte alltid husets ordningsregler. Även kulturskillnader kan orsaka konflikter mellan grannarna. Ibland är det fråga om diskriminering och rasism som förekommer trots att det är olagligt.

Om tvisterna inte löser sig genom diskussioner, kan du vara i kontakt med disponenten och berätta om problemet.

I huvudstadsregionen finns även ett center för grannskapsmedling som kan hjälpa till i konfliktsituationer. Du kan också kontakta förmedlingsbyrån Kalliola. Förmedlingen är opartisk, konfidentiell och gratis.

Om problemen fortsätter eller om du är utsatt för våld eller hot om våld, ta kontakt med polisen. Polisen har en riksomfattande rådgivningstjänst som betjänar på numret 0295 419 800 vardagar kl. 8–16.15. I akuta nödsituationer ring 112.