Välj en sida
kirkkonummi

Tjänsteinnehavarn beslutsfattande

Fattande av tillståndsbeslut

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarna inom byggnadstillsynen har befogenheter för nybyggnads- och rivningsprojekt på under 1 500 v-m2 samt för alla renoverings- och ändringsprojekt med undantag av rivning av offentliga byggnader och renoverings- och ändringsarbeten beträffande dem. Tjänsteinnehavarna beslutar också om åtgärdstillstånd, landskapstillstånd samt avgöranden som gäller planeringsbehov.

Måndag är beslutsdag beträffande tjänsteinnehavarbeslut. Tillståndsbesluten är offentligt framlagda dagen efter beslutsdagen, dvs. på tisdag (anslagsdatum) på elektronisk anslagstavla. Besluten ges efter anslag.

Byggnads- och miljönämndens beslut

Större (över 1 500 v-m2) projekt, undantagstillstånd och tillfälliga byggprojekt, med undantag av arbetsplatsbaser, avgörs i byggnads- och miljönämnden. Byggnads- och miljönämnden sammanträder i huvudsak en gång i månaden.

Byggnads- och miljönämndens tillståndsbeslut ges efter anslag då parterna anses ha fått del av det. Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen av besluten. Besluten är offentligt framlagda på elektronisk anslagstavla.

Tillståndsbesluten är offentligt framlagda på elektronisk anslagstavla (Ervastvägen 2) tillsammans på sidan Lupapisteen Julkipano.fi.

Giltighet och ändringssökande

Byggande eller annat genomförande av åtgärd kan inledas då tillståndet vunnit laga kraft. Tillståndsmyndigheten kan ändå på ansökan bevilja rätt att inleda arbeten före giltighetstiden av grundad anledning och mot säkerhet.

Man kan söka ändring i tillståndsbeslut fattat av byggnadstillsynens tjänsteinnehavare genom att framställa ett skriftligt rättelseyrkande till byggnads- och miljönämnden. Tiden för ändringssökande är 14 dagar från delgivningen av beslutet.

Man söker ändring i tillståndsbeslut fattat byggnads- och miljönämnden genom att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Anvisning om anskaffning av lagkraftsbevis

Beslutet vinner laga kraft då besvärstiden löpt ut och ingen besvärat sig, eller då besvären över beslutet slutgiltigt har avgjorts. Bygglov kan beviljas under besvärstiden för avgörande som gäller planeringsbehov och beslut om undantag och då måste man också beakta bygglovets giltighet innan man börjar bygga.

Intyg över beslutets giltighet, dvs. stämpel om laga kraft, fås av besvärsmyndigheten till det ursprungliga beslutet eller till en officiellt bestyrkt kopia av det. En officiellt bestyrkt kopia av beslutet ifråga intygas riktig av den myndighet som utfärdat beslutet eller notarius publicus.

Giltigheten granskas av och stämpeln ges av Helsingfors förvaltningsdomstol  beträffande undantagstillstånd och av kommunens byggnadstillsynsmyndighet beträffande avgöranden som gäller planeringsbehov (tfn 040 1269 259).

Tillståndets giltighetstid

Bygglovet förfaller om byggarbetet inte inletts inom tre år eller slutförts (slutsyn) inom fem år. Åtgärdstillståndet, tillståndet för miljöåtgärder och rivningstillståndet förfaller om inte åtgärden har genomförts inom tre år. De utsatta tiderna börjar när tillståndet vinner laga kraft. Avgörande som gäller planeringsbehov och undantagslov är ikraft ett år från anslagsdagen.