Välj en sida
kirkkonummi

Behandling av anmälningar

Behandlingen av anmälningar som gäller inledande av verksamhet genomförs i kommunen i följande ordning:

  1. Serviceproducenten lämnar in anmälan med bilagor till Kyrkslätts kommun.
  2. Då anmälan innehåller alla behövliga uppgifter och bilagor ger kommunens myndighet ett ankomstintyg till serviceproducenten som innehåller en bedömning av kommunens och reginförvaltningsverkets gemensamma handläggningstid. I ankomstintyget skrivs det datum in då anmälan med bilagor har blivit fullständig.
  3. Företagets representant bjuds till ett möte med representanter för kommunen. För varje serviceproducent reserveras ca en halv timme tid.
  4. a) Ifall det är fråga om en anmälan som sparas i kommunens register fattar kommunen ett förvaltningsbrslut om godkännande av servicen som privat socialservice som övervakas av kommunen. Så förfar man med stödtjänster för privat hemservice och med service som kan likställas därmed.
    b) Ifall det är fråga om en anmälan som sparas i regionförvaltningsverkets register och det inte behövs utrymmen för tillhandahållande av företagets service fogar kommunens representant efter mötet sitt utlåtande till anmälan och skickar den vidare till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket fattar beslut i ärendet och antecknar seviceproducentens uppgifter i registret för privata serviceproducenter.
    c) Ifall det är fråga om anmälan som sparas i regionförvaltningsverkets register och det för tillhandahållande av servicen behövs utrymmen, granskar en representant för kommunens socialvård utrymmena och uppgör en granskningsberättelse som kommunen fogar till anmälan och skickar den vidare till regionförvaltningsverket. Utöver granskningen som görs av utrymmena ska serviceproducenten sköta om att skicka utlåtanden i anslutning till säkerhet och hälsa i utrymmena och andra bilagor till kommunen. Regionförvaltningsverket fattar beslut i ärendet och antecknar serviceproducentens uppgifter i registret över privata serviceproducenter.