Välj en sida
kirkkonummi

Avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten enligt 156 d § i miljöskyddslagen (527/2014)

Miljövårdsmyndigheten beviljar enligt ansökan för viss tid om högst fem år i sänder tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå i fråga om avloppsvattenbehandling (miljöskyddslagen 156 d §). Undantaget är specifikt per behandlingssystem.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar lämnas via tjänsten Lupapiste.fi (se anvisningar nere på sidan).

Ansökningar om undantag avgörs hos myndigheten först då övergångsperioden gått ut, dvs. efter 31.10.2019.

Ansökan ska alltid ha:

 • ansökan om undantag från behandling av avloppsvatten pdf
 • situationsplan, av vilken framgår lägen och gränser för byggnaderna, behandlingssystemen för avloppsvatten och utloppsplatserna och hushållsvattenbrunnar (bilaga 1, fritt formulerad)
 • beskrivning av avloppsvattensystemet (bilaga 2) pdf

Dessutom ska till ansökan alltid bifogas en eller flera motiveringar enligt vilka man ansöker om undantag:

 • utredning om knappt avloppsvatten på fastigheten (bilaga 3A) pdf
 • utredning om anslutning av fastigheten till spillvattenavlopp (bilaga 3B) pdf
 • utredning om fastighetsinnehavarnas höga ålder och andra särskilda faktorer i fråga om livssituationen (bilaga 3C) pdf
 • utredning om fastighetsinnehavarnas arbetslöshet, sjukdom eller sociala hinder för verkställande (bilaga 3D) pdf

Avgift

För handläggning av ansökan uppbärs en avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till miljövårdsmyndighetens taxa.

Övrigt

Ansökan om undantag ska inte förväxlas med den s.k. automatiska befrielsen på grund av ålder (miljöskyddslagen 238 §), som är en på lagstiftningen grundad direkt befrielse och inte fordrar ansökan som görs till myndigheten.

Anvisning för inlämnande av ansökan i Lupapiste

Fyll i följande i Lupapiste -> Ansökan om undantag (beslut om undantag och avgörande som gäller planeringsbehov)

Åtgärder: Annat ändringsarbete

I avsnittet Planer och bilagor bifogas ansökningsblanketterna gällande avloppsvatten.

Behöver inte fyllas i om det inte ombeds skilt:

 • Andra än obligatoriska basuppgifter

Ur avsnittet Planer och bilagor behövs inte om det inte ombeds skilt:

 • Förhandstillstånd och utlåtanden: Hörande av granne
 • Byggplats: Utdrag ur generalplanen
 • Besittning av byggplatsen: Intyg över besittningsrätt