Välj en sida
kirkkonummi

Anvisning för begäran av omprövning – beslut om plats inom förskoleundervisning

Anvisning för begäran om omprövning
Beslut om plats inom förskoleundervisning
24.3.2021

PDF

Till Regionförvaltningsverket 

Anvisning för begäran om omprövning

Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär. Begäran om omprövning kan framställas enligt 42 § i lagen om grundläggande utbildning om beslut gällande antagning av elev.

Begäran om omprövning får göras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

Myndighet för begäran om omprövning

Begäran om omprövning framställs till Regionförvaltningsverket.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tiden för begäran om omprövning.

Innehåll för begäran om omprövning

I begäran om omprövning, som skriftligen skall riktas till Regionförvaltningsverket, skall anges

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • vilka ändringar som begärs i beslutet
  • de grunder på vilka omprövning begärs
  • namn och hemkommun på den som begär omprövning
  • postadress och telefonnummer på den som begär omprövning

Omprövningsbegäran skall undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, en laglig företrädare eller ett ombud. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud, ska i begäran om omprövning även uppges namn och adress för denna person.

Inlämnande av begäran om omprövning

Omprövningsbegäran ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för begäran om omprövning går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till regionförvaltningsverkets registratur, under den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan tjänstetiden slutar. Omprövningsbegäran kan före utgången av tiden för begäran om omprövning lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

Kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa

e-post: registratur.vastra(at)rfv.fi

Telefonväxel: 0295 018 450

Ändringssökande

Handläggningsavgiften fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken (1572/2011) vilka utfärdats i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).