Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om verksamhet där flyktiga organiska föreningar används till datasystemet för miljövårdsinformation

Syftet med statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (64/2015) är att minska de s.k. VOC-utsläppen (Volatile Organic Compounds). De är skadliga för hälsan och förorsakar förhöjda halter av marknära ozon.

Enligt miljöskyddslagen bör följande verksamheter där det används organiska lösningsmedel anmälas för registrering till datasystemet för miljövårdsinformation:

– ursprunglig fordonslackering både i produktionsanläggningar och utanför dem, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är högst 10 ton per år

– annan ytrengöring än rengöring med organiska lösningsmedel som innehåller ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 2 och högst 10 ton per år

– annan beläggning än beläggning av träytor, inklusive beläggning av metall, plast, textil, väv, folie och papper, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 10 ton per år

– beläggning av lindningstråd, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 10 ton per år

– skotillverkning, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 10 ton per år

– trä- och plastlaminering, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 10 ton per år

– limning, då förbrukningen av organiska lösningsmedel är över 5 och högst 10 ton per år

– kemisk tvättinrättning, om det vid verksamheten används utrustning och system som är avsedda för verksamhet vid tvättinrättningar och som inte ger upphov till utsläpp till luften eller vatten, och det avfall som uppkommer vid verksamheten överlämnas för avfallshantering i enlighet med 29 § i avfallslagen.

Om den årliga förbrukningen av organiska lösningsmedel är större än ovan måste man ansöka om miljötillstånd för verksamheten. Också för en sådan verksamhet, där det används ämnen eller blandningar som är försedda med faroangivelserna H340, H341, H350, H350i, H351, H360D eller H360F för rengöring av ytor över 1 ton per år, måste man ansöka om miljötillstånd. Då behöver man inte göra någon separat anmälan till datasystemet för miljövårdsinformation.

Anmälan görs på en blankett som finns här. Anmälan om registering ska lämnas hos miljövårdsmyndigheten vid Kyrkslätts kommun senast 90 dagar före planerad verksamhetsstart per e-post (kirjaamo@kirkkonummi.fi).