Välj en sida
kirkkonummi

Privat socialservice med tillståndsplikt

En producent av privat socialservice som kontinuerligt producerar socialservice dygnet runt måste av tillståndsmyndigheten få tillstånd att producera tjänsterna innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras.

En producent av privat socialservice som kontinuerligt producerar socialservice dygnet runt måste av tillståndsmyndigheten få tillstånd att producera tjänsterna innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras. Tillståndet gäller serviceproducentens alla verksamhetsenheter i vilka socialservice dygnet runt produceras.

Man ansöker om tillstånd med blankett från det regionförvaltningsverk på vars verksamhetsområde servicen produceras. Gällande den verksamhet som sker i Kyrkslätt ska företagaren skicka sin ansökan om tillstånd till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Ifall servicen produceras på fler än ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, ansöker man om tillstånd från Valvira.

I ansökan om tillstånd ska man nämna det sätt på vilket servicen produceras, dvs. vilken del av verksamheten som sköts som serviceproducentens egen verksamhet och till vilken del tjänster används som producerats som underleverans. Till ansökan om tillstånd fogas utöver de bilagor till anmälan som räknats upp ovan också självförsörjningsintyg och intyg från utsökningsregistret.

En serviceproducent som har ansökt om tillstånd behöver inte göra någon separat anmälan om socialservice (som ska registreras) ifall de framgår av tillståndsansökan.