Välj en sida
kirkkonummi

Utbildning i Kyrkslätt

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är en rättighet som gäller alla barn. Det är mycket mer än bara en vårdplats för barnet under den tid då föräldrarna är på jobbet. I småbarnspedagogiken lär sig barnet språk och många färdigheter, lär känna Finland och finländare och får vänner som de kan leka tillsammans med. Småbarnspedagogiken är viktig för barnet. Innehållet i småbarnspedagogiken är planerat att stödja barnets utveckling. Du kan få en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn även om båda föräldrarna eller en av föräldrarna är hemma.

I Kyrkslätt erbjuds småbarnspedagogik av de kommunala och privata daghemmen och familjedagvården. Småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd, och avgiftens storlek beror på familjens inkomster, antalet familjemedlemmar och vårddagarnas längd.

I daghemmet görs en plan för småbarnspedagogik för varje barn tillsammans med vårdnadshavarna. I planen beaktas barnets individuella behov.

Plats inom småbarnspedagogiken ska sökas senast fyra månader innan småbarnspedagogiken börjar. På Kyrkslätts kommuns webbplats finns anvisningar för hur du söker plats inom småbarnspedagogiken.https://www.kyrkslatt.fi/ansokan-till-smabarnspedagogiken-2

Mer information om småbarnspedagogiken och ansökan till småbarnspedagogik får du av servicehandledningen inom småbarnspedagogik varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Invånarparker

Om du sköter barnet hemma kan du komma med barnet till invånarparken för att träffa andra familjer.  I invånarparkerna ordnas gemensam ledd verksamhet för familjerna, till exempel motion, musik och pyssel. Att delta i invånarparkernas verksamhet är gratis.

https://www.kyrkslatt.fi/invanarparker_1

Förskoleundervisning

I Finland ordnas avgiftsfri förskoleundervisning för barnen ett år innan de börjar skolan. I förskoleundervisningen lär sig barnet många läs-, räkne- och studiefärdigheter. I förskoleundervisningen lär barnen också känna sina blivande skolkompisar, och då är det mycket lättare för barnet att börja skolan. Barnet har skyldighet att börja i förskoleundervisningen i augusti det år då hen fyller sex år.

Förskoleundervisningen börjar i augusti och det ges fyra timmar förskoleundervisning per dag. Dessutom kan barnet få avgiftsbelagd småbarnspedagogik på eftermiddagarna. Man anmäler till förskoleundervisningen elektroniskt eller på en förskoleundervisningsansökan i pappersform. Mer information om anmälan till förskoleundervisningen hittar du här: https://www.kyrkslatt.fi/ansokan-till-forskoleundervisningen

Grundläggande utbildning

I Finland är barn läropliktiga från och med det år då de fyller sju år. I Kyrkslätt finns både finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. Mer information om dem finns på kommunens webbplats: https://kyrkslatt.fi/grundlaggande-utbildning/

Till årskurs ett anmäler man sig i januari. De som flyttar in i kommunen kan dock anmäla sig till skolan året runt.

I Kyrkslätt erbjuds också intensifierad undervisning. Det kan vara till exempel språk, naturvetenskaper, datateknik, musik och idrott. https://kyrkslatt.fi/intensifierad-undervisning/

https://infofinland.fi/sv/education/comprehensive-education

Förberedande undervisning

När ett barn flyttar från utlandet till Finland och inte kan finska eller svenska studerar hen först i undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning. I den förberedande undervisningen lär sig eleven förutom språket också andra färdigheter som behövs i en finländsk skola. Undervisningen tar i allmänhet ett år, men eleven kan övergå till den grundläggande utbildningen redan tidigare om läraren bedömer att eleven har tillräckliga kunskaper.

För att barnet i den grundläggande utbildningen ska få förberedande undervisning, ska vårdnadshavaren anmäla barnet till utbildningen. Anmälan görs på följande blankett: 

https://kirkkonummi.e-lomake.fi/lomakkeet/63/lomakkeet.html

Undervisning i eget modersmål och egen religion inom den grundläggande utbildningen

Det är viktigt att uppskatta sitt modersmål, sin kultur och sin religion. Därför erbjuds eleverna undervisning i eget modersmål och egen religion om tillräckligt många elever anmäler sig till grupperna. Om det inte finns tillräckligt många elever för att bilda en undervisningsgrupp strävar man efter att ordna undervisningen tillsammans med grannkommunerna.

Mer information om undervisningen i det egna modersmålet hittar du här: https://www.kyrkslatt.fi/undervisning-i-det-egna-modersmalet

Kyrkslätt ordnar också för eleverna undervisning i egen religion om minst tre elever har anmält sig till undervisning i samma religion. Kyrkslätt har förutom undervisning i luthersk kristendom också haft undervisning i ortodox och katolsk kristendom, islam samt konfessionslös undervisning i livsåskådningskunskap.

För att barnet ska få annan än luthersk religionsundervisning ska föräldrarna meddela skolan om detta i samband med anmälan. Senare kan man vara i kontakt med den egna skolans rektor.

Skolskjuts

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt att få avgiftsfri skolskjuts om skolvägen är längre än 5 kilometer eller en del av den är för farlig eller annars för svår eller ansträngande.

Grundläggande utbildning för vuxna

Om du som barn inte har fått grundläggande utbildning i ditt hemland kan du få det i Finland även om du är vuxen. De närmaste undervisningsplatserna finns i Esbo, Helsingfors och Lojo:

Gymnasiet

I Kyrkslätt finns ett finskspråkigt och ett svenskspråkigt gymnasium. Gymnasieutbildningen ger dig en bra allmänbildning och bra språkkunskaper samt färdigheter till fortsatta studier vid universitetet och yrkeshögskolan.

Man söker till gymnasiet i den gemensamma antagningen på basis av avgångsbetyget. Den som bor i Kyrkslätt kan också söka till gymnasier i andra kommuner.

I Esbo och Helsingfors finns vuxengymnasier där vuxna kan avlägga lärokursen för både gymnasieutbildning och grundläggande utbildning.

Yrkesutbildning

I yrkesutbildningen kan man studera många olika yrken. I olika yrkesskolor studerar man olika yrken. Du kan söka till vilken yrkesskola som helst även i andra kommuner enligt den bransch som intresserar dig. Undervisningsutbudet i huvudstadsregionen är omfattande och man kan söka till de flesta utbildningar året runt.

I Kyrkslätt erbjuds undervisning av Omnia. Information om utbildningsutbudet på Omnias undervisningsställe i Kyrkslätt hittar du här: https://www.omnia.fi/tietoa-omniasta/yhteystiedot-toimipisteet/purotie-6-kirkkonummi

Också Luksia har ett undervisningsställe i Kyrkslätt. Luksias undervisningsställe i Kyrkslätt erbjuder utbildning med språkstöd i flera olika läroämnen. Utbildningen är riktad till invandrare. https://www.luksia.fi/yhteystiedot/

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

HUX-utbildningen är avsedd för unga och vuxna som vill förbereda sig för utbildning på andra stadiet (gymnasiet eller yrkesskolan). I HUX-utbildningen kan du höja vitsord inom den grundläggande utbildningen, bekanta dig med branscherna inom yrkesutbildningen och gymnasiestudierna eller förbättra dina kunskaper i finska eller svenska.

I Kyrkslätt ges HUX-utbildning av Luksia, där du kan välja mellan tre lärstigar beroende på om du vill inrikta dig på yrkesstudier, gymnasiet eller arbetslivet. I HUX-utbildningen för invandrare ingår också studier i finska.

Annan utbildning i Kyrkslätt

Medborgarinstitutet

På Medborgarinstitutet i Kyrkslätt kan du gå på olika kurser till exempel i konst, hantverk, musik, databehandling, idrott, matlagning eller språk. På medborgarinstitutets kurser kan du utöver nya färdigheter lära dig finska eller svenska och samtidigt lära känna nya människor.

Anmälningstiden till kurserna på medborgarinstitutet börjar på sommaren. Om det finns plats på kurserna kan du anmäla dig också senare. Mer information om kurserna och anmälan till dem hittar du här: https://www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet

Konststudier för barn

Barn och unga erbjuds bildkonstundervisning i bildkonstskolan och musikundervisning i musikinstitutet. Anmälan till instituten sker på våren, men man kan ansluta sig till musikgrupperna för barn i åldern 0–10 år också under läsåret. Undervisningen är avgiftsbelagd, men man kan också söka frielevplatser på sociala och ekonomiska grunder.

Folkhögskolor och högskolor

Folkhögskolor runtom i Finland erbjuder ett års studieperioder i olika läroämnen. Undervisningen är avgiftsbelagd och studerandena har en möjlighet att bo på folkhögskolans internat. I Kyrkslätt finns inga folkhögskolor, men i Nyland finns det flera. Mer information om folkhögskolor och deras utbildningsutbud hittar du här: https://www.folkhogskolor.fi/

I Nylands område finns också flera universitet och yrkeshögskolor. Studerandena väljs till högskolorna på basis av antingen betyg eller inträdesprov. Mer  information om fortsatta studier hittar du här: https://opintopolku.fi/konfo/sv/

Var hittar jag hjälp i frågor som gäller utbildning?

Alla som inte har ett färdigt yrke har nytta av studier. Ungdomar under 18 år som bor i Finland är dessutom läropliktiga. Mer information om studieplatser och hjälp för att söka till dem finns på flera adresser:

De anställda på Navigatorn och inom det uppsökande ungdomsarbetet kan ge personer under 30 år stöd i att planera studierna och söka studieplatser.

Life in Kirkkonummi erbjuder på Luckan allmän handledning och rådgivning i frågor som gäller utbildning och sysselsättning må–fr kl. 9–16. Luckan ligger i Köpcentret Kirsikka, på adressen Saloviusvägen 3.

Omnias studierådgivning InfoOmnia betjänar också Kyrkslättsbor både på verksamhetsstället i Esbo och på distans. InfoOmnia erbjuder också karriärhandledning där du får hjälp för planering av studierna och arbetskarriären. Mer information om Omnias tjänster hittar du här: https://www.omnia.fi/palvelut/kaikille-avoin-uraohjaus

Utbildningshandledarna på Luksia ger myndiga personer som är intresserade av utbildning individuell hjälp, när du funderar på vad du vill studera, vill ha hjälp för att söka till utbildning eller vill ha information om studier vid Luksia. Handledningen är frivillig och gratis. Kontaktuppgifterna till utbildningshandledarna och ansökningstjänsten hittar du här: https://www.luksia.fi/yhteystiedot/hakupalvelut/

Läxhjälp är studiehjälp som frivilliga erbjuder både barn och vuxna. Du kan fråga Kyrkslätts svenska avdelning inom Finlands Röda Kors om läxhjälp. Elever i årskurserna 7–9 får också hjälp med läxor via chatten på webbplatsen http://laxhjalpen.fi/, som tillhandahålls av SOS Barnbyar.