Välj en sida
kirkkonummi

Naturvård

Kyrkslätt har ett rikt biosamhälle och många områden med värdefull natur. Kommunen strävar efter att bevara de värdefulla naturobjekten och naturens mångfald på sitt område.

Miljövårdsenheten sköter bl.a. följande uppgifter:

  • kartläggningen av naturskyddsbehoven
  • uppgörande av naturutredningar
  • beredning av fredande av naturminnesmärken
  • beredning av utlåtanden om naturvård
  • utarbetande av skötsel- och nyttjandeplaner för kommunens naturskyddsområden
  • rådgivning av kommuninvånare i naturvårdsärenden.
  • Naturvårdsåtgärder är bl.a. grundande av naturskyddsområden, Natura 2000-nätet och fastställande av gränserna för platser där det i synnerhet förekommer arter och naturtyper som ska skyddas. Bevarandet av naturens mångfald förutsätter också bevarande av omfattande grönområdeshelheter och grönkorridorerna mellan dem.

Ytterligare information:
Miljöplanerare Merja Puromies
tfn 0400 772 194
e-post: merja.puromies@kirkkonummi.fi