Välj en sida
kirkkonummi

Miljötillstånd

Enligt miljöskyddslagen krävs ett miljötillstånd för verksamhet som riskerar att förorena miljön.

Ett tillstånd måste fås för verksamhet, som kan orsaka förorening av till exempel ett markområde, ett dike, en källa, en rännil eller ett annat vattendrag.

Tillståndspliktiga är även sådana vattenhushållningsprojekt som kan medföra risk för förorening av miljön, men som enligt vattenlagen inte förutsätter ett tillstånd. Förutom för tillståndspliktig ny verksamhet krävs det miljötillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller miljöpåverkan och för andra väsentliga ändringar av verksamheten.

Miljötillståndspliktiga verksamheter är t.ex. skogsindustri, metall- och kemiindustri, energiproduktion, djurstall, yrkesmässig eller institutionell avfallshantering som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt gruvverksamhet. Miljötillstånd krävs även om verksamheten kan medföra oskälig belastning för dem som bor i närheten.

Förhållanden

Ett miljötillstånd behövs inte för kortvarig pilotverksamhet vars syfte är att till exempel att test ny teknik.

Anvisning

Tillståndsansökan skall lämnas in till den kommunala miljöskyddsmyndigheten (Lupapiste) eller regionförvaltningsverket.

I oklara fall instruerar myndigheterna till vilken myndighet ansökan skall lämnas in till.