Välj en sida
kirkkonummi

Miljöhälsovård

Miljöhälsovården övervakar bland annat livsmedel och livsmedelslokaler, bostäder, hushålls- och badvatten, skolor, daghem samt försäljning av tobak.

Verksamheten omfattar också veterinärvård och djurskydd. Enhetens tjänster är bland annat kontroller, provtagning, undersökningar, behandling av anmälningar, utlåtanden, rådgivning och veterinärhjälp. Kontroller utförs i form av regelbunden tillsyn och på basis av förfrågningar från kommuninvånare.

  • Esboregionens miljö- och hälsoskydd omfattar Esbo, Kyrkslätt och Grankulla. Enhetens huvudverksamhetsställe ligger i Olars i Esbo.
  • Kontaktinformation och öppettider för miljöhälsovård hittar du här.

Hälsosamt boende

Förhållandena i bostäder ska vara sådana att de som befinner sig i utrymmena inte förorsakas hälsoolägenhet.

Om en invånare i sin bostad lider av buller, köld, lukt eller motsvarande eller misstänker att bostaden har fukt- eller mögelskada, ska man först kontakta fastighetsägaren eller dennas företrädare (husbolagets disponent, styrelsens ordförande, hyresvärden), som är skyldig att utreda orsaken till problemet och rätta till bristerna. Det är till exempel skäl att reparera fuktskador genast för att inte hälsoolägenheter ska uppkomma. Det är också bra att invånaren beaktar att man inte själv med sin egen verksamhet försämrar inneluftens kvalitet.

Ansvaret för underhåll och renovering av byggnader samt för utredning av orsaker till skador hör till fastighetens ägare. Om fastighetens ägare inte inleder utredningsarbetet, kan du kontakta hälsoinspektören. (Kontaktuppgifterna och anvisningar finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds webbsida.)