Välj en sida
kirkkonummi

Hur man påverkar generalplanläggningen

Generalplanen anger hur kommunen planerar använda och indela områden mellan boende, arbetsliv, trafik, rekreation osv.

I generalplanen definierar man översiktligt kommunens samhällsstruktur samt markanvändningsbehoven för boende, service, arbetsplatser, rekreation och trafik. Med generalplanläggningen framläggs principerna för den utveckling man strävar till. Generalplanläggningen styr uppgörandet av områdets detaljplaner. En generalplan kan omfatta hela kommunens område eller ett avgränsat område. Då kallas den delgeneralplan.

Kraven på innehållet i en genralplan är definierade i markanvändnings- och bygglagen och till sådana hör bl.a. synvinklar som ansluter till hur samhällsstrukturen fungerar, tillgång till service och en balanserad livsmiljö. Vårdandet av bl.a. naturen, miljön, landskapet och den bebyggda omgivningen samt vid behov hur trafiken och vattenförsörjningen organiseras bör beaktas.

En generalplan består av en generalplanekarta samt planbeteckningar och -bestämmelser. I generalplanens beskrivning berättas bl.a.om planens målsättning, uppgörandet av planen samt om planens centrala egenskaper.

I planläggningsarbetet följs en interaktiv process för uppgörande av generalplanenplanen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. När en plan förverkligas förändras alltid omgivningen. Var aktiv, om du vill veta vad som händer. Deltagande och påverkan är en förutsättning för interaktiv planering. Mera information om deltagande i planläggning kan du läsa i publikationen ”Osallistun kaavoitukseen” (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

I Kyrkslätt bereds general- och delgeneralplanerna i palnläggnings- och trafiksystemtjänsten. Beslutsfattandet inleds i kommunaltekniska nämnden som får programmet för deltagande och bedömning för kännedom. Nämnden framlägger också planernas beredningsmaterial. Planförslagen framläggs av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner planerna.

Man kan bekanta sig med de i kraft varande detaljplanerna i kommunens karttjänst

Förhållanden

Alla vars förhållanden eller intressen generalplanläggningen påverkar har rätt att delta i generalplanläggningsprocessen och för sin del påverka den.

Anvisning

General- och delgeneralplaner bereds i växelverkan med dem som påverkas i anslutning till boende, arbete, övriga förhållanden eller förmåner. Om information, deltagande och samarbete mellan myndigheter i planläggningen stadgas i markanvändnings- och bygglagen. Med information säkerställs att intressenterna har möjlighet att följa med planläggningen och påverka den.

Följ kommunens hemsidor och läs lokaltidningar. På kommunens hemsidor hittar du uppgifter om Kyrkslätts planläggningsprogram och planläggningsöversikt samt om planprojekt, som är under beredning och framlagda. Planerna framläggs i planläggningens utrymmen och man kan bekanta sig med dem även i kommunens bibliotek och kommunhusets servicepunkt. När en plan är framlagd ordnas vanligtvis invånarmöten eller meddelas om planläggarens mottagningsdagar. Om du vill kan du föra diskussion om planprojekten direkt med de ansvariga planläggarna. Reservera alltid tid för sammanträffandet.

Kommunen sänder programmet för deltagande och bedömning per post till markägarna på planområdet och dess influensområde. Du kan berätta din åsikt om ifrågavarande program när du fått brevet. Sin åsikt om planens beredningsmaterial  kan man berätta när materialet är framlagt. Också mot planförslaget kan göras anmärkningar när förslaget är framlagt. All respos skall ges skriftligt.

När en general- eller delgeneralplan blir anhänggig eller när den är framlagd meddelas med kungörelse i tidning, på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsidor. Kungörelserna innehåller information om förfaringssätt, tidsfrister och de ansvariga planläggarnas kontaktuppgifter.

Länk till Kyrkslätts planläggnings hemsidor.