Välj en sida
kirkkonummi

Hur man deltar i strandplaneringen

Utan en stranddetaljplan eller en generalplan som duger som grund för bygglov är det i allmänhet inte tillåtet att bygga i strandzonen.

Stranddetaljplanläggningen avviker från den övriga planläggningen, för den är markägardriven. I markanvändnings- och bygglagen konstateras att markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som hen äger. Innan planen börjar utarbetas skall kommunen kontaktas.

Planen utarbetas för att i huvudsak reglera fritidsbebyggelse på ett strandområde. I planläggningen skall utöver vad som bestäms i den översiktliga planläggningen ses till att det planerade byggandet och annan markanvändning lämpar sig för strandlandskapet och omgivningen i övrigt. Även naturskydd, landskapsvärden, rekreationsbehov, vattenvård och ordnandet av vattenförsörjning och trafik samt vattnens, terrängens och naturens särdrag bör beaktas. På strandområdena bör också kvarstå ett tillräckligt stort sammanhängande obebyggt område.

En stranddetaljplan består av en karta samt planbeteckningar och -bestämmelser. Till stranddetaljplanen ansluter en beskrivning i vilken berättas om uppgörandet av planen samt om planens centrala egenskaper.

I planläggningsarbetet följs en interaktiv process för uppgörande av stranddetaljplanen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. När en plan förverkligas förändras alltid omgivningen. Var aktiv, om du vill veta vad som händer. Att du deltar och påverkar är en förutsättning för interaktiv planering. Mera information om deltagande i planläggning kan du läsa i publikationen ”Osallistun kaavoitukseen” (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

I Kyrkslätt bereds stranddetaljplanerna i palnläggnings- och trafiksystemtjänsten. Det egentliga planläggningsarbetet samt de planhandlingar som behövs för beslutfattandet uppgörs av markägarens plankonsult som kommunen godkänt. Beslutsfattandet inleds i kommunaltekniska nämnden som får programmet för deltagande och bedömning för kännedom. Nämnden framlägger också planernas beredningsmaterial. Planförslagen framläggs av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner planerna.

Man kan bekanta sig med de i kraft varande stranddetaljplanerna i kommunens karttjänst.  

Förhållanden

Alla vars tillvaro eller intressen stranddetaljplanläggningen påverkar har rätt att delta i planläggningsprocessen och för sin del påverka den.

Anvisning

Strandetaljplaner bereds i växelverkan med dem som påverkas i anslutning till boende, arbete, övriga förhållanden eller förmåner. Om information, deltagande och samarbete mellan myndigheter i planläggningen stadgas i markanvändnings- och bygglagen. Med information säkerställs att intressenterna har möjlighet att följa med planläggningen och påverka den.

Följ kommunens hemsidor och läs lokaltidningar. På kommunens hemsidor hittar du uppgifter om Kyrkslätts planläggningsprogram och planläggningsöversikt samt om planprojekt, som är under beredning och framlagda. Planerna framläggs i planläggningens utrymmen och man kan bekanta sig med dem även i kommunens bibliotek och kommunhusets servicepunkt. När en plan är framlagd ordnas vanligtvis invånarmöten eller meddelas om planläggarens mottagningsdagar. Om du vill kan du föra diskussion om planprojekten direkt med de ansvariga planläggarna. Reservera alltid tid för sammanträffandet.

Kommunen sänder programmet för deltagande och bedömning per post till markägarna på planområdet och dess influensområde. Du kan berätta din åsikt om ifrågavarande program när du fått brevet. Sin åsikt om planens beredningsmaterial  kan man berätta när materialet är framlagt. Också mot planförslaget kan göras anmärkningar när förslaget är framlagt. All respos skall ges skriftligt.

När en stranddetaljplan blir anhänggig eller när den är framlagd meddelas med kungörelse i tidning, på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsidor. Kungörelserna innehåller information om förfaringssätt, tidsfrister och de ansvariga planläggarnas kontaktuppgifter.

Länk till Kyrkslätts planläggnings hemsidor.