Välj en sida
kirkkonummi

Hur man deltar i detaljplanläggning

Detaljplanen är en detaljerad plan om vad som ska byggas på området och hur området används i övrigt.

Detaljplaner och detaljplaneändringar skapar förutsättningar för byggande. Ett planområde kan omfatta t.ex. ett helt bostads- eller företagsområde eller bara en tomt. En plan uppgörs för att i detalj ordna, bygga eller utveckla ett område. I en detaljplan bestäms bland annat, till vilket ändamål ett område kan användas, hur mycket man får bygga på en tomt, byggnadernas höjd, gatuområdenas bredd, byggnadernas och naturens skyddsvärden och placeringen av parkområden.

En detaljplan består av en detaljplanekarta samt planbeteckningar och -bestämmelser. Till detaljplanen ansluter en beskrivning i vilken berättas om uppgörandet av planen samt om planens centrala egenskaper.

I planläggningsarbetet följs en interaktiv process för uppgörande av detaljplanen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. När en plan förverkligas förändras alltid omgivningen. Var aktiv, om du vill veta vad som händer. Deltagande och påverkan är en förutsättning för interaktiv planering. Mera information om deltagande i planläggning kan du läsa i publikationen ”Osallistun kaavoitukseen” (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

I Kyrkslätt bereds planerna i palnläggnings- och trafiksystemtjänsten. Beslutsfattandet inleds i kommunaltekniska nämnden som får programmet för deltagande och bedömning för kännedom. Nämnden framlägger också planernas beredningsmaterial. Planförslagen framläggs av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner planerna.

Man kan bekanta sig med de i kraft varande detaljplanerna i kommunens karttjänst.  

Förhållanden

Alla vars förhållanden eller intressen detaljplanläggningen påverkar har rätt att delta i detaljplaneprocessen och för sin del påverka den.

Anvisning

Detaljplaner bereds i växelverkan med dem som påverkas i anslutning till boende, arbete, övriga förhållanden eller förmåner. Om information, deltagande och samarbete mellan myndigheter i planläggningen stadgas i markanvändnings- och bygglagen. Med information säkerställs att intressenterna har möjlighet att följa med planläggningen och påverka den.

Följ kommunens hemsidor och läs lokaltidningar. På kommunens hemsidor hittar du uppgifter om Kyrkslätts planläggningsprogram och planläggningsöversikt samt om planprojekt, som är under beredning och framlagda. Planerna framläggs i planläggningens utrymmen och man kan bekanta sig med dem även i kommunens bibliotek och kommunhusets servicepunkt. När en plan är framlagd ordnas vanligtvis invånarmöten eller meddelas om planläggarens mottagningsdagar. Om du vill kan du föra diskussion om planprojekten direkt med de ansvariga planläggarna. Reservera alltid tid för sammanträffandet.

Kommunen sänder programmet för deltagande och bedömning per post till markägarna på planområdet och dess influensområde. Du kan berätta din åsikt om ifrågavarande program när du fått brevet. Sin åsikt om planens beredningsmaterial  kan man berätta när materialet är framlagt. Okcså mot planförslaget kan göras anmärkningar när förslaget är framlagt. All respos skall ges skriftligt.

När en detaljplan blir anhänggig eller när den är framlagd meddelas med kungörelse i tidning, på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsidor. Kungörelserna innehåller information om förfaringssätt, tidsfrister och de ansvariga planläggarnas kontaktuppgifter.

Länk till Kyrkslätts planläggnings hemsidor.