Välj en sida
kirkkonummi

Bilagor till anmälan

Till anmälan om inledande av verksamhet ska (i enlighet med 1 § i förordningen om privat socialservice) följande bilagor fogas:

  • kopia av aktuellt handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
  • kopia av bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgar, om sökanden är ett bolag, ett annat samfund eller stiftelse (den här bilagan krävs inte av firmanamn)
  • verksamhetsplan (fritt formulerad, innehållet verksamhetens innehåll och planerad omfattning, använda underleverantörer, en utredning om kundkretsen, personalplan och -struktur)
  • kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet i fråga om den person som ansvarar för servicen (matrikelutdrag eller kopior på arbetsintyg)
  • Det krävs inte längre att någon registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen skickas eftersom dataskyddsförordningen och den kommande dataskyddslagen inte kräver uppgörande av någon registerbeskrivning. Notera att det krävs att ett personuppgiftsbiträde som behandlar social- och hälsovårdsuppgifter har ett register över behandling. Registret behöver dock inte skickas till Kyrklätts kommun. Anvisningar för upprättande av registret över behandling finns på adressen https://tietosuoja.fi/sv/register-over-behandling .

Om företaget har verksamhetsutrymmen som är avsedda för produktion av (i anmälan beskriven) service, ska dessutom följande bilagor fogas till anmälan:

  • planritning och dispositionsplan över de utrymmen som används för verksamheten
  • räddningsplan och utredning om utrymningssäkerheten
  • utlåtande av räddningsmyndigheten
  • utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten
  • utlåtande av det organ som ansvarar för socialvården i den kommun där servicen ges eller av en tjänsteinnehavare som är utsedd av detta organ

Då anmälan med behövliga bilagor lämnats in till Kyrkslätts kommun, skickas en ankomstanmälan som innehåller en uppskattning av behandlingstiden till företaget.

Om arbete med barn utan vårdnadshavarens närvaro på kommunens område hör till serviceproducentens verksamhet, granskas brottsregisterutdraget för verksamhetens ansvarsperson vid ett möte som ordnas med kommunen.

Till anmälan om väsentlig ändring av verksamheten ska av ovannämnda bilagor bifogas de som beskriver förändringen av verksamheten.