Välj en sida
kirkkonummi

Avgörande av meningsskiljaktighet gällande dikning

Meningsskiljaktigheter gällande dikning avgörs av kommunen.

Meningsskiljaktigheter gällande dikning avgörs av kommunen. Meningsskiljaktigheter gäller oftast situationer där fastighetsägaren vill göra ett dike på någon annans område eller leda vatten till andras diken.

Det lönar sig att överföra dikningstvister för kommunens avgörande innan de förlängs.

Miljövårdsmyndigheten avgör också sådana meningsskiljaktigheter där fastighetsägaren har försummat underhållet av sitt dike och på så sätt förorsakat skada till någon annans fastighet. I tvisten som ska avgöras kan finnas två eller flera parter. I samband med avgörandet kan myndigheten bestämma att till den som lidit av olägenheter ska betalas ersättningar.

På glesbygdsområden avgörs meningsskiljaktigheter gällande dikning i första hand med stöd av vattenlagen, på detaljplanerade områden i huvudsak med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Anvisning

Kontakta ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi.