Välj en sida
kirkkonummi

Anvisning för begäran av omprövning – beslut om servicesedel för småbarnspedagogik

Anvisning om begäran om omprövning
Beslut om servicesedel för småbarnspedagogik
24.3.2021

PDF

Till Bildnings- och fritidsnämnden

Anvisning för begäran om omprövning

Ändring i detta beslut kan inte sökas genom besvär. I ett beslut som baserar sig på inkomster kan omprövning begäras på så sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). Begäran om omprövning riktas till det organ, som ansvarar för anordnandet av partens tjänster i kommunen.

Begäran om omprövning får göras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

Myndighet för begäran om omprövning

Begäran om omprövning framställs till Bildnings- och fritidsnämnden i Kyrkslätts kommun.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfående

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tiden för begäran om omprövning.

Innehåll för begäran om omprövning

I begäran om omprövning, som skriftligt skall riktas till Bildnings- och fritidsnämnden i Kyrkslätts kommun, skall anges

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • vilka ändringar som begärs i beslutet 
  • de grunder på vilka omprövning begärs
  • namn och hemkommun på den som begär omprövning
  • postadress och telefonnummer på den som begär omprövning

Omprövningsbegäran ska undertecknas egenhändigt av ändringssökanden, en laglig företrädare eller ett ombud. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud, ska i begäran om omprövning även uppges namn och adress för denna person.

Inlämnande av begäran om omprövning

Omprövningsbegäran ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden för begäran om omprövning går ut.

Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till Kyrkslätts registratur, under den sista dagen för tiden för begäran om omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Omprövningsbegäran kan före utgången av tiden för begäran om omprövning lämnas också som telefax eller per e-post på avsändarens eget ansvar.

Kontaktuppgifter:

Kyrkslätts kommun

Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Tjänstetid: 8.30–16.00, måndagar 8.30–17.00

Postadress: PB 20

02401 Kyrkslätt

telefonväxel 09–29671

telefax 09-8786

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi