Välj en sida
kirkkonummi

Ansvarig arbetsledare

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska det vid alla byggnadsarbeten som kräver bygglov finnas en ansvarig arbetsledare. Arbetsledaren leder byggarbetet, ser till att regler och bestämmelser som gäller byggande iakttas samt att arbetet utförs i enlighet med det beviljade lovet och god byggnadssed.

I de flesta byggarbeten krävs dessutom en arbetsledare som svarar för byggandet av fastighetens vatten- och avloppsapparatur (fva-arbetsledare) samt en arbetsledare som svarar för byggandet av ventilationsapparatur (ventilationsarbetsledare). De ska ha utbildning och arbetserfarenhet inom sin egen bransch. I byggarbetet kan dessutom delta ansvariga arbetsledare som ansvarar för andra specialbranscher. Om dem bestäms i bygglovet eller av särskilt skäl under byggarbetet.

Miljöministeriets anvisning om utförande av och tillsyn över byggnadsarbete

Vem kan verka som arbetsledare?

Som ansvarig arbetsledare för byggarbete kan verka en person som har för uppgiften lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen (arkitekt, DI, byggnadsarkitekt eller byggnadsingenjör) eller examen som krävs av arbetsledaren enligt den tidigare byggförordningen (byggmästare). Dessutom ska arbetsledaren ha tillräcklig erfarenhet inom byggnadsbranschen.

I fråga om relativt små byggnader som har enkla konstruktioner, såsom vanliga lager eller garagebyggnader, kan den ansvariga arbetsledaren vara också en person som inte har examen inom byggnadsbranschen om man anser att personen har förutsättningar till arbetet. Sådana här personer är till exempel timmermän med lång arbetserfarenhet eller personer som avlagt för uppgiften lämplig teknisk examen inom någon annan bransch än byggnadsbransch.

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet

Ansökan

Den som inleder ett byggprojekt ska ansöka om godkännande av ansvarig arbetsledare hos byggnadstillsynsmyndigheten innan byggarbetet inleds. Man ska ansöka om godkännande av arbetsledare inom specialbranschen innan byggarbetena inom branschen i fråga inleds. Man ansöker om godkännande av arbetsledare via tjänsten Lupapiste.fi i anslutning till byggprojektet. I fråga om personer som inte har verkat som ansvariga arbetsledare i Kyrkslätt tidigare, krävs intyg över behörighet som bilaga till ansökan. Skötsel av ärenden i Lupapiste förutsätter registrering, elektronisk autentisering och e-postadress. Första gången registrerar man sig med nätbankskoder, efter det loggar man in med e-postadress och lösenord.