Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om verksamhet av försöksnatur

En verksamhetsutövare som idkar verksamhet av försöksnatur är skyldig att underrätta kommunen om ärendet senast 30 dagar innan verksamheten inleds.

Ett företag eller en annan verksamhetsutövare som idkar verksamhet av försöksnatur är skyldig att underrätta kommunen om ärendet senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan görs till den myndighet som också beviljar tillstånd i anslutning till verksamheten. Verksamhet av försöksnatur anknyter ofta till beredning av en miljöskyddsinvestering eller försök av tekniskt genomförande.  Det kan vara fråga om till exempel användning av nya ersättande kemikalier eller utnyttjande av avfall som råvara.

I anmälan ska man berätta vad verksamheten av försöksnatur innebär, hur länge den tar, vilka råvaror används, hurdana utsläpp kan uppstå, hur de mäts och vilka är försöksverksamhetens inverkningar på miljön. Den som anmäler ska också berätta om de miljöskyddsåtgärder hen planerat.

Om försöksverksamheten kan förorsaka förorening av vattendrag eller ett i lagen angående vissa grannelagsförhållanden avsett oskäligt besvär, ska man söka miljötillstånd för verksamheten.

Anvisning

Anmälan via tjänsten Lupapiste.