Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om hamn till datasystemet för miljövårdsinformation

Enligt miljöskyddslagen för sjöfarten skall den som upprätthåller en hamn göra upp en avfallshanteringsplan för hantering av avfall som härstammar från fartyg, dvs. fartygsgenererat avfall. En småbåtshamn får göra upp en gemensam avfallshanteringsplan tillsammans med en annan småbåtshamn.

Mottagningen, insamlingen, lagringen, hanteringen och återvinningen av fartygsgenererat avfall skall planeras med beaktande av hamnens storlek och art samt de typer av fartyg som anlöper hamnen.

Hamnar som inte behöver miljötillstånd för sin verksamhet bör anmälas till datasystemet för miljövårdsinformation.I fråga om miljötillståndspliktiga hamnar läggs avfallshanteringsplanen fram som en del av miljötillståndsansökan.

Anmälningar om ny hamnverksamhet skall göras i god tid innan verksamheten inleds. Anmälan skall omfatta en avfallshanteringsplan.

En avfallshanteringsplan ska ändras, om det sker en betydande förändring i fråga om kvalitet, kvantitet eller hantering av det avfall som avlämnas i en hamn. Om det inte finns något behov att ändra planen inom tre år från dess godkännande ska hamninnehavaren till den berörda tillsynsmyndigheten skicka en anmälan om att planen fortsatt gäller.

Anmälan om hamnen till datasystemet för miljövårdsinformation görs på det formulär som inklusive anvisningar finns här. Blanketten tillställs Nylands NTM-central. Avfallshanteringsplanen för småbåtshamn tillställs kommunens miljövårdsmyndighet per e-post (kirjaamo@kirkkonummi.fi).