Välj en sida
kirkkonummi

Anmälan om en exceptionell situation som avses i miljöskyddslagen

Man ska utan dröjsmål underrätta myndigheten om plötslig förorening eller risk för plötslig förorening av miljön.

Situationen kan vara förorsakad av en olycka, en oförutsedd produktionsstörning, rivningsarbeten eller av någon annan orsak. Förorening eller risk kan vara förorsakade av utsläpp av fast ämne, vätska eller gas eller till exempel av radioaktivitet.

Anvisning

Om verksamheten grundar sig på ett tillstånd som en statlig myndighet beviljat, ska anmälan göras till den myndighet som beviljat tillståndet. I annat fall ska anmälan göras till kommunens miljövårdsmyndighet. Anmälningsplikten gäller också situationer till vilka man inte har behövt ett tillstånd.

Om den exceptionella situationen orsakar plötslig fara som hotar befolkningen, ska man omedelbart meddela om ärendet till nödcentralen. Efter att anmälan om exceptionell verksamhet har gjorts, ska den som gjort anmälan vara beredd att snabbt samarbeta med myndigheten för att få situationen under kontroll.

Anmälan via tjänsten Lupapiste.