Välj en sida
kirkkonummi

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin. Yleiskaava-alueella lupa tarvitaan, mikäli yleiskaavassa niin määrätään.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen, eikä vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

  • Luvan hakijana on rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.
  • Jos hakijana on yritys, liitteeksi lisäksi kaupparekisteriote ja hallituksen kokouspöytäkirja, josta näkyy päätös hankkeen hakemisesta.

Hakemuksen käsittelee lupavalmistelija (rakennuspaikat pihapiireineen) tai ympäristösuunnittelija (muut alueet ja luonnonympäristöt). Ympäristösuunnittelijan käsittelemistä maisematyölupahakemuksista päätökset tekee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Hakemusasiakirjat

Kiinteistön hallinta

  • Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, on hakemukseen liitettävä kauppakirja, vuokrasopimus tai muu vastaava sopimus.

Asemapiirros tai karttapiirustus toimenpidealueesta

  • Piirroksesta tulee käydä ilmi tarvittavassa määrin toimenpiteen sijainti, laatu ja laajuus.
  • Lisäksi kuvia kaadettavista puista sekä niiden merkintä asemapiirrokseen/karttapiirustukseen

Tarkemmat selvitykset seuraavissa tapauksissa:

  • Mikäli hakemus koskee metsänhakkuuta, hakemukseen tulee liittää kuvioittainen selvitys suoritettavista toimenpiteistä karttaliitteineen. Jos kyseessä on tavanomainen ja pieni puunkaatotoimenpide, riittää hakemuksen liitteeksi puiden sijaintikartta sekä lisäksi valokuvia nykytilanteesta.
  • Laaja-alaisissa puunkaatotoimenpiteissä hakemukseen tulee liittää mahdollisesti laadittu metsänhoitosuunnitelma kopiointikelpoisessa muodossa selostuksineen.
  • Mikäli toimenpide koskee kaivamista, täyttämistä tai louhimista, hakemukseen on liitettävä maastoleikkauspiirustus, kaivu- ja/tai louhintapiirros korkeustasoineen tms. sekä selvitys jälkihoitotoimenpiteistä, kuten maisemointisuunnitelma.

Naapurien kuuleminen