Välj en sida

Staten och de kommuner som är delägare i Västbanan Ab – Åbo, Esbo, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt – har förhandlat om villkoren i det intentionsavtal som möjliggör övergången till byggfasen för Västbanan. Intentionsavtalet omfattar bland annat byggandet av sträckan Esbo-Kyrkslätt. Helsingfors, som var med i planeringsfasen, deltar inte i finansieringen av byggfasen.

Intentionsavtalet om övergången till byggfasen förutsätter ett godkännande av alla parters behöriga beslutsorgan. Kyrkslätts kommunstyrelse kommer att behandla intentionsavtalet den 24 juni. Trots eventuellt undertecknade av intentionsavtalet krävs det ett beslut från Kyrkslätts kommunfullmäktige för att gå vidare till byggfasen. 

Parterna måste också godkänna det slutliga aktieägaravtalet som kommer att utarbetas senare. För statens del krävs beslut från riksdagen om statsbudgeten.

Delprojektet Esbo-Kyrkslätt 

Övergången till byggfasen gäller för närvarande följande delprojekt: Esbo-Kyrkslätt, Vichtis-Lojo, Salo-Hajala och Nunna-Kuppis.

Under den pågående regeringsperioden är syftet att utarbeta en byggnadsplan för hela förbindelsen och påbörja byggandet av sträckorna Esbo-Kyrkslätt och Salo-Hajala. Kostnadsberäkningen för delprojekten som inleds under denna regeringsperiod är totalt cirka 600 miljoner euro.

Enligt intentionsavtalet åtar sig både staten och kommunerna att finansiera byggfasen med 400 miljoner euro, dvs. totalt 800 miljoner euro. Kommunernas andel fördelas mellan kommunerna på ett separat överenskommet sätt.

Förutom detta ges företaget rätt att ta upp främmande kapital på högst 500 miljoner euro. Denna rättighet träder i kraft först efter att finansieringen från staten och kommunerna samt eventuellt CEF-stöd har använts. Det tidigare CEF-stödet som beviljats av EU och det eventuella stödet från den anhängiga ansökan minskar bolagets behov av främmande kapital.