Välj en sida

Samhällstekniska nämnden sammanträdde ti 18.6. Nämnden beslutade lägga fram detaljplanerna för Tassbacken och Tollsporten (södra och norra). Nämnden antecknade därtill för kännedom kostnaderna för vinterunderhållet för gatuområdena 2023–2024 som överskrider budgeten. Väderförhållandena, byte av avtal och de massiva bortkörningarna av snö från bostadsområden har påverkat kostnaderna för vinterunderhållet. 

Detaljplanen för Tassbacken läggs fram och utlåtanden begärs 

Samhällstekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde att lägga fram beredningsmaterialet till Tassbackens (31100) detaljplan.  Nämnden beslutade begära utlåtanden om planens beredningsmaterial av kommunens interna och externa instanser och befullmäktigade beredaren att göra korrigeringar i planhandlingarna. 

Detaljplanen för Tassbacken ingår i det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet för Kyrkslätt för åren 2023–2027. Utarbetandet av Tassbackens detaljplan hänför sig till utvecklingen av östra Kyrkslätt och möjliggörandet av mångsidigt småhusboende i kommunen.

Nämnden föreslår kommunstyrelsen att detaljplanerna för Tollsporten läggs fram 

Samhällstekniska nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att styrelsen godkänner detaljplanen för Södra Tollsporten (14201) och detaljplanen för Norra Tollsporten (14200) och ändring av detaljplanenplanläggarens bemötanden till utlåtandena om beredningsmaterialet och lägger fram planen i minst 30 dygn. 

Detaljplanen för Tollsporten ingår i det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet för Kyrkslätt för åren 2023–2027. I samband med beredningen har projektet vid Västerleden delats upp i två separata detaljplaner: norra och södra. Syftet med detaljplanen är att på området genomföra ett område för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader som stödjer sig på de befintliga goda trafikförbindelserna.   

Övriga ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

  • Kostnaderna för vinterunderhållet 2023–2024 för kännedom 
  • Ombyggnadsbidrag för enskilda vägar år 2024: Medvastön Uusi ties broprojekt 

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande, Kim Åström, kim.astrom@kirkkonummi.fi  

Föredragande, direktör för samhällstekniska väsendet, Anna-Kaisa Kauppinen, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi 

Sammanträdeshandlingar  

Samhällstekniska nämnden