Välj en sida

Skolcoachernas arbetsdag kan börja med att de redan på morgonen ringer till en elev som har haft utmaningar med att vakna och komma till skolan. Skolcoacherna är ibland också till stöd på skolvägen och i skoldagsstarten. Skolcoacherna talar sinsemellan om ”Julgubbens heta linje”, som syftar på att de på olika sätt strävar efter att redan på morgonen vara anträffbara för eleverna för att eleverna ska komma till skolan. 

”I Winellska skolan har skolcoachen dörrarna öppna redan på morgonen, och det serveras te för alla villiga som för en liten stund innan skoldagen börjar vill komma för att andas ut eller prata med skolcoachen. Dörrarna är öppna också för dem som kommer att ha ett prov eller ett föredrag och vill öva inför detta ännu på morgonen”, berättar skolcoachen Beata Nilsson i Winellska skolan. 

Under dagen håller skolcoacherna individuella träffar för elever för att stödja deras skolgång. De kan tillsammans förbereda sig för prov, planera skolarbeten, göra läxor tillsammans, fundera på mål för studier och uppföljning av dessa mål. Kontakten med elever fortsätter under dagen, och vid behov ordnas träffar med kort varsel. Skolcoacherna gör vid behov arbete som riktar sig på klasserna, till exempel genom att följa upp klassens gruppanda på lektionerna. Skolcoachen kan lättare göra observationer av klassens gruppdynamik eftersom hen inte svarar för undervisningen. På basis av observationer kan läraren och skolcoachen göra en plan för framskridande. För klassen kan man då ordna till exempel verksamhet som förbättrar gruppandan.   

Eleverna engageras i planeringen av verksamheten  

Skolcoacherna har en stor roll i ordnandet av rastverksamhet. Elevernas önskemål hörs och eleverna får regelbundet föreslå nya rastprogram. I rastverksamheten får eleven vistas fritt med en trygg vuxen. I skolan finns ett separat rum där eleverna får en liten paus i studierna, till exempel med avslappning, samtal eller spel. På rasterna får eleverna vid behov stöd av skolcoachen för skolarbeten och läxor. Målet är att förebygga ensamhet, för rasterna skapar en möjlighet att knyta nya sociala relationer. Varje skola har ett eget veckoprogram för rasterna, och eleverna har själva fått påverka programmet. 

”I Veikkolan koulu finns till exempel rasten Viikon to do, då veckans raster för studier, spel, chill och prat planeras. I Winellska skolan ordnas en tyst rast då eleverna kan ta en tupplur eller på annat sätt slappna av”, berättar skolcoacherna Beata och Jaana Aalto i Veikkolan koulu.

Skolcoacherna samarbetar med olika intressentgrupper 

Skolcoacherna är en ny yrkesgrupp i Kyrkslätt, men de har redan hunnit samarbeta med flera olika instanser. Samarbete görs mångprofessionellt bland annat med lärarna, vårdnadshavarna, elevvården, polisen och ungdomstjänsterna, socialservicen, församlingens ungdomsarbetare och barnskyddet.  Man håller regelbundet kontakt också med skolcoacherna i övriga kommuner och utvecklar eget kunnande. Kyrkslätts skolcoacher håller nära kontakt med varandra och träffas åtminstone en gång i månaden ansikte mot ansikte. 

”Om eleven inte går i skolan utreder man först grundorsaken och sedan börjar man tänka ut en lösning som beror på situationen och det stödnät som eleven redan har. Sedan gör man upp en klar plan och sätter upp realistiska mål tillsammans med eleven. Elever är individer, så det kan ta tid att hitta en fungerande lösning”, berättar skolcoacherna.  

I Kyrkslätt börjar nästa läsår tre nya skolcoacher som ambulerar mellan skolor för årskurserna 1–6

Hittills har skolcoacherna i huvudsak arbetat i årskurserna 7–9 i enhetsskolorna, men vid behov även i årskurserna 5–6. Skolcoacher kan ha varierande bakgrund; de kan till sin utbildning vara socionomer eller samhällspedagoger. De finns i skolan för ungdomarna: de stöder elevernas skolgång, erbjuder stöd med låg tröskel och agerar som neutrala uppmuntrare. De uppmuntrar eleverna att använda sin egen röst och uppmuntrar till delaktighet i skolans vardag. 

De första skolcoacherna började genom projektfinansieringen Engagerande arbete i skolgemenskapen. Sedan läsåret 2023–2024 är skolcoacherna en permanent del av vardagen i skolorna i Kyrkslätt. För närvarande finns det skolcoacher i varje enhetsskola i Kyrkslätt: i Jokirinteen koulu, Nissnikun koulu, Veikkolan koulu och Winellska skolan. Vi intervjuade skolcoacherna Satu Tampik (Jokirinteen koulu), Sini Uotila (Nissnikun koulu), Jaana Aalto (Veikkolan koulu) och Beata Nilsson (Winellska skolan).  

Rekrytering pågår nu för tre tillfälliga skolcoacher i Kuntarekry. Ansökningstiden går ut den 15.5.2024.

Fler bilder från skolcoachernas arbetsdag finns på våra sociala medier: på Instagram @oppiva_kirkkonummi och på Facebook: Kirkkonummen kunta – sivistystä ja vapaa-aikaa