Välj en sida

Invånarna i glesbygden och stuginnevånarna i Västra Nyland har fått rådgivning gällande avloppsvattenhantering redan i 14 års tid. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) erbjuder opartisk kostnadsfri avloppsvattenrådgivning inom sitt område och redan tusentals invånare och stugfolk har fått hjälp med att behandla sitt avloppsvatten på rätt sätt. 

Kommunerna i Västra Nyland inleder denna sommar en effektiverad avloppsvattenövervakning. Övervakningen kommer att förvekligas antingen som övervakningsbesök eller genom att från invånarna samla in avloppsvattenutredningar för granskning. Den systematisk övervakning i Västra Nyland har inletts i Vichtis. I de övriga kommunerna har övervakningen närmast gjorts på basen av anmälningar. Genom att se till att man har en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet, sköter man också om sitt närvattendrag. Övervakningen av glesbygdens avloppsvattensystem hör till kommunernas ansvarsområde. 

”Ett rent vatten är viktigt för finländarna, men man kan inte ta det som en självklarhet. Även den egna verksamheten har inverkan på vattendragens och grundvattnens renhet. Ingen vill säkert förorena den egna fastigheten och sakligt behandlade avloppsvatten belastar inte heller den övriga miljön i onödan. Då belastningen på vattendragen minskar, har alla möjlighet att njuta av dem även i rekreationssyfte. Vid övervakningen av avloppsvattnen är samarbetet med invånarna viktigt. Om man hittar någonting, som behöver repareras, bör saken lösas och man bör tillsammans fundera på en lösning,” berättar miljöinspektör Milla Kupiainen  från Vichtis kommun. 

Dåligt behandlat avloppsvatten kan förorsaka övergödning i närvattendragen eller förorena den egna och grannens brunnsvatten. I glesbygdsområden, där det inte finns ett avloppsnät, bör avloppsvattnen behandlas så, att de inte förorsakar förorening av miljön eller risk för förorening. Övergångstiden för att sätta avloppsvattensystemen i skick har gått ut redan för flera år sedan. På känsliga strand- och grundvattenområden bör avloppsvattenhanteringen vara i skick och på övriga så kallade torrmarkstomter bör systemet sättas i skick senast i samband med följande renovering som kräver byggnads- eller åtgärdstillstånd. 

Om man funderar på avloppsvattenfrågorna tag kontakt med rådgivaren 045 7750 7725 eller hajavesineuvonta@luvy.fi

Information om glesbygdens avloppsvatten i Västra Nyland >>

Tilläggsuppgifter: 

Niina Hätinen
miljösakkunnig
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med kommunerna. Områdets 8 kommuner deltar i projektet som finansiärer: HangöIngåHögforsKyrkslättLojoRaseborgSjundeå och Vichtis. Projektet koordineras av LUVY. Projektet är en del av de västnyländska kommunernas glesbygdsavloppsvattenstrategi 2022–2026. Projektets finansiering kommer från områdets kommuner.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.