Välj en sida
kirkkonummi

Frågor och svar: Överförande av Kylmälä vattenandelslag till Kyrkslätts kommun

”Frågor och svar om ämnet Förslag om att överföra Kylmälä vattenandelslags affärsverksamhet och vattenförsörjningsegendom till Kyrkslätts Vatten

Läs meddelandet: ”Förslag om att överföra Kylmälä vattenandelslags verksamhet till Kyrkslätts Vatten – Kylmälä vattenandelslag och kommunfullmäktige fattar beslut” (6.6.2024)

Varför föreslår man att Kylmälä vattenandelslags nätverk överförs till Kyrkslätts Vatten?

Kyrkslätts kommun har i enlighet med de principer kommunfullmäktige beslutat om gått i borgen för Kylmälä vattenandelslags lån på beslut av kommunfullmäktige. Om vattenandelslaget blir betalningsoförmöget eller går i konkurs, ansvarar kommunen för att betala tillbaka det lån kommunen gått i borgen för.

Kommunen har utrett Kylmälä vattenandelslags ekonomiska situation och verksamhetsförutsättningar. På basis av utredningen är vattenandelslagets verksamhet inte ekonomiskt lönsam och att fortsätta verksamheten inom vattenandelslaget skulle fordra ekonomiska stödåtgärder av Kyrkslätts kommun eller någon annan instans.

En bättre lösning är att överföra vattenandelslagets affärsverksamhet och nätverk i kommunens besittning än att låta vattenandelslaget drivas i konkurs. Dessutom har kommunen i alla förhållanden med lagen om vattentjänster förenlig plikt att ordna vattenförsörjning på område som fastställts som verksamhetsområde inom vattenförsörjning.

I intentionsavtalet mellan kommunen och vattenandelslaget har man ursprungligen avtalat om att nätverken kan överföras till kommunen efter att andelslaget är skuldfritt. Syftet har alltså redan från början varit att nätverket kan övergå till kommunen, men skuldfritt.

Vem beslutar om överförande av Kylmälä vattenandelslags nätverk till Kyrkslätts kommun?

För att man ska kunna göra överförandet, ska både vattenandelslaget och kommunen godkänna avtalet om överförande. Vattenandelslaget beslutar om saken för sin del och kommunfullmäktige fattar beslutet för kommunens del.

När sker överförandet av Kylmälä vattenandelslags nätverk?

Om Kylmälä vattenandelslag och Kyrkslätts kommunfullmäktige båda godkänner det föreslagna avtalet, inleder man förberedelserna för överförandet.

Målet är att överförandet sker senast 30.10.2024. För att kunna göra överförandet, ska vattenandelslaget ändå vidta de åtgärder som fordras för överförandet.

Vad händer med de anslutningsavtal om fastigheterna ingått med Kylmälä vattenandelslag, om nätverket överförs till Kyrkslätts Vatten?

Gjorda anslutningsavtal överförs till Kyrkslätts Vatten. Vattendistributionen och hanteringen av avloppsvatten fortsätter som normalt. Kyrkslätts Vatten skickar till varje ansluten kund uppdaterade anslutningsavtal, till dem bifogade anmälningar om anslutningspunkt och avtal om placering av ledningar. På vattenandelslagets område skulle Kyrkslätts Vattens prislistor, avtalsvillkor och allmänna leveransvillkor träda i kraft.

Hur fastställs vattenavgifterna på Kylmäläområdet?

Kyrkslätts Vatten beslutar varje år om vattenavgifterna. Vattenavgifterna består av en grundavgift och bruksavgift. Bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten är enhetliga på hela kommunens område, men grundavgiftens andel samt anslutningsavgifterna kan fastställas områdesvis, om kostnaderna varierar på olika områden. Kyrkslätts Vatten har för närvarande gällande regionala anslutnings- och grundavgifter på Vols område.

Kostnadsnivån för ordnande av vattenförsörjning på området för Kylmälä vattenförsörjningsnätverk är högre än på kommunens detaljplaneområden. På grund av den högre kostnadsnivån skulle Kyrkslätts Vatten fastställa regionala grundavgifter för vatten och avloppsvatten. I början efter att överförandet gjorts skulle de regionala grundavgifterna vara 1,7-faldiga jämfört med Kyrkslätts Vattens normala grund- och anslutningsavgifter.

En höjd grundavgift skulle till exempel i ett 150 m2 stort egnahemshus ha en inverkan om 203 euro/år. Då den totala summan bruks- och grundavgifter för ett egnahemshus som använder 180 m3 vatten i året är för närvarande enligt normala priser 1388 euro/år, skulle motsvarande summa på Kylmäläområdet vara 1594 euro/år efter överförandet. Den totala avgiftsnivån skulle alltså vara 14,6 % högre i Kylmälä.

Då lönsamheten för nätverket på området blir bättre kan den regionala grundavgiften sänkas. Den höjda nivån i fråga om grundavgiften grundar sig alltid på den faktiska kostnaderna.

Kan nya fastigheter ansluta sig till vattenförsörjningsnätet i Kylmälä?

Ja, det är möjligt. Före nätverket överförs ansluter sig kunden till vattenandelslaget och avtalar om anslutningen med vattenandelslaget. Om nätverket överförs till Kyrkslätts Vatten, ansöker man om anslutning hos Kyrkslätts Vatten. 

Hur fastställs anslutningsavgifterna på Kylmäläområdet?

Kyrkslätts Vatten fastställer regionala anslutningsavgifter för Kylmälä. I början skulle de vara de dubbla jämfört med gällande anslutningsavgifter på detaljplaneområden som hör till Kyrkslätts Vatten. Till exempel för ett 150 m2 stort egnahemshus skulle anslutningsavgiften vara 7276 euro till vilket man lägger till den mervärdesskatt som gäller vid tidpunkten. Dessutom betalar den som ansluter sig kostnaderna för den fastighetsspecifika tomtledningen.

Kyrkslätts Vatten fastställer anslutningsavgifterna årligen.

Vad händer med medlemsavgifterna till vattenandelslaget som Kylmälä vattenandelslags medlemmar betalat?

Vattenandelslagets medlemsavgifter skulle inte returneras till medlemmarna.

Bygger Kyrkslätts kommun de vattenförsörjningsnätverk som vattenandelslaget planerat men ännu inte byggt i Kylmälä?

Kommunen beslutar om kommande investeringar i samband med sin budget.

Vad händer med Kylmälä vattenandelslag efter att dess affärsverksamhet och nätverk överförts till Kyrkslätts Vatten?

Vattenandelslaget och dess verksamhet läggs ner administrativt.

Har överförandet av Kylmälä vattenförsörjningsnätverk inverkan på övriga kommuninvånares vattenavgifter?

Överförandet har ingen direkt inverkan på vattenavgifterna på andra områden. Kommunen fastställer en regional grundavgift och anslutningsavgift för Kylmäläområdet. Avgifterna grundar sig på den regionala kostnadsnivån. Avgifterna grundar sig på en ekonomisk modell som kommunen låtit göra och med hjälp av vilken man beräknat hur nätverkets verksamhet kan göras lönsamt.

Vad händer med ansökningar om befrielse som fastighetsägare lämnat in på Kylmäläområdet?

Kommunen har beslutat om vattenförsörjningens verksamhetsområde i Kylmälä och de fastigheter som är belägna på området ska enligt lagen om vattentjänster ansluta sig till nätverket. Fastighetsägarna kan ansöka om befrielse från skyldigheten att ansluta sig. Flera fastigheter i Kylmälä har lämnat in ansökan om befrielse. Handläggningen av ansökningarna har avbrutits tills kommunen utrett vattenandelslagets situation.

Kommunen informerar sakägarna separat hösten 2024 om hur handläggningen av ansökningar om befrielse fortsätter. Syftet är att fortsätta handläggningen av ansökningar om befrielse som normalt då besluten om eventuellt överförande är gjorda och överförandet av nätverket slutförts.