Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Kyrkslätts Vatten / Aktuellt

Aktuellt

I Kyrkslätts vattens stamvattenledning i Veikkola förekom variationer i trycket under kvällen och början av natten måndag 19.6. Det förekom också tillfälligt grums i vattenledningsvattnet, vilket berodde på förändringar i strömriktningarna. Kyrkslätts vatten meddelade om störningarna kl. 19.34.

Tryckvariationerna berodde på att Västra Nylands räddningsverk tog släckningsvatten ur Kyrkslätts vattens vattenledningsnät. Vatten behövdes för markbränder i Esbo, Vichtis och Lojo. Vatten togs i måndags huvudsakligen vid släckvattenstationen vid Lamminjärvivägen. Vattentagningen påverkade trycket i nätet främst under tiden 19–24. Under natten förekom ytterligare tryckförändringar då brandbilarna tankade mera vatten.

Kyrkslätts vatten är skyldig att tillhandahålla släckvatten om Västra Nylands räddningsverk behöver det. Räddningsenheternas rätt stora punktbelastande vattentagning påverkar alltid flödet i nätet så att strömriktningarna ändrar, vilket leder till att grums som samlats i nätet lösgörs och att trycket tillfälligt sänks.

Kyrkslätts vatten kan inte bereda sig i förväg på räddningsväsendets vattentagning utan försöker återställa verksamheten till det normala så fort som möjligt.

Kyrkslätts vatten beklagar olägenheterna som störningen orsakat.

Antti Levänen
Direktör för affärsverket
Kirkkonummen Vesi / Kyrkslätts Vatten

Kyrkslätts Vatten informerar: Beredskap inför elavbrott i Kyrkslätt

11.11.2022

Tillgång till vatten under elavbrott

Vid ett kortvarigt elavbrott fungerar vattendistributionen i Kyrkslätts vattens nät som normalt. Vattnet kan ändå rinna ur kranen med mindre tryck.
På vissa högre ställen där man använder en lokal tryckökningspump eller på de översta våningarna i flervåningshus kan man ändå snabbt märka att vattentrycket försvagas.

Vattenkvaliteten under och efter elavbrott

Ett elavbrott påverkar inte vattnets kvalitet. Det är tryggt att dricka vattenledningsvatten under elavbrottet, om inte vattnets färg eller lukt avviker från det normala. Om det i vattnet förekommer färg som avviker som det normala beror det i allmänhet på den bottenfällning som förändringen i vattenföringen lösgjort. Problemet försvinner genom att man låter vattnet rinna efter elavbrottet tills dess kvalitet är normalt.

I alla hushåll är det bra att ha rent dricksvatten i nödförråd för några dagars behov, 6–10 l/person. Dessutom är det bra att ha rena hinkar med lock eller dunkar för vattentransport och -förvaring. Det är också viktigt att de som är beroende av egen brunn förbereder sig.

Kanalisering under elavbrott

Under ett elavbrott fungerar kanaliseringen delvis. Man behöver också pumpar för att överföra avloppsvattnet till reningsverket. På de viktigaste pumpverken kan man använda reservkraft, men under elavbrott kan man vara tvungen att leda vatten som överströmning ut i terrängen eller vattendragen.

För att avloppsnätets kapacitet inte ska överskridas vid elavbrott och för att det inte ska leda till överströmning av avloppsvatten är det viktigt att minimera vattenkonsumtionen under elavbrottet, även om vattenleveransen fortsätter.

Det är skäl att undvika dusch, bad och vid behov spolning av toaletten under elavbrottet. Man kan tappa vatten i ett större kärl för tvätt och ta därifrån en nödvändig mängd vatten med en skopa.

Också fastighetsinnehavare ska förbereda sig för elavbrott

På fastigheter med egen tryckökningspump är vattentrycket under ett elavbrott lägre än normalt på de översta våningarna.

Det är skäl att före elavbrottet kontrollera och säkerställa att eventuella anordningar som förhindrar översvämning på fastigheten fungerar. Om man måste pumpa avloppsvattnet från fastigheten till avloppsnätet orsakar ledandet av vattnet till fastighetens avlopp snabbt en översvämning av avloppet på fastigheten, om pumpen inte är försedd med reservkraft.

Även om det kalla vattenledningsvattnet är av bra kvalitet ska de fastigheter som strävar efter att spara energi se till att temperaturen i systemen för varmt bruksvatten inte sänks för mycket varvid gynnsamma förhållanden för tillväxt för legionellabakterier kan uppstå.

Man förebygger tillväxt av legionellabakterier genom att se till att varmvattnets temperatur är minst 55 °C i varmvattensystemet. Mer information om bekämpning av legionella på THL:s webbplats: https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/vatten/legionellabakterier-i-vattensystemen/bekampning-av-legionellans-tillvaxt-och-olagenheter

Under köldperioden kan vattenledningarna och -mätarna frysa, om de är i ett utrymme där temperaturen kan gå ner till noll. Det bästa sättet att förebygga frysning är att isolera vattenrören väl och hålla vattenmätarutrymmet varmt.

Gör så här vid elavbrott:

  •      Undvik vattenförbrukning, så som dusch, bad, diskning och tvätt.
  •      Det är också skäl att undvika att spola toaletten.
  •      Tappa inte vatten i avloppet. Använd till exempel en hink under kranen, om du måste tappa vatten ur kranen.

Läs mer:

Störningsmeddelanden till egen mobiltelefon

Du kan beställa Kyrkslätts Vattens störningsmeddelanden till din mobiltelefon eller se situationen på situationskartan på Internet. Läs mer https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-vatten

Vattenavgifterna i Kyrkslätts kommun höjs från och med 1.4.2023

8.11.2022  Kyrkslätts Vatten höjer vattenavgifterna i Kyrkslätts kommun från och med 1.4.2023. Bruksavgifterna för vatten höjs med 14,5 % i fråga om vatten och 15 % i fråga om avloppsvatten. Grundavgifterna för vatten och avloppsvatten blir 15 % dyrare jämfört med den tidigare prislistan.

En orsak till prishöjningen är höjningen av vattenavgifterna inom Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). I Kyrkslätt påverkas höjningen av avgifterna också av beredskap inför de kommande vattenförsörjningsinvesteringarna och förbättring av funktionssäkerheten.

”Genom höjningen av vattenavgifterna strävar vi efter att säkerställa högklassigt fungerande vattenförsörjningstjänster för Kyrkslättsborna idag och i framtiden”, konstaterar Levänen. ”När Kyrkslätt växer måste vi utöver investeringarna i anslutning till de nya bostadsområdena i större omfattning än nu sanera det nuvarande vattenförsörjningsnätet under de kommande åren, för att nätets funktionssäkerhet i framtiden ska hållas på minst samma nivå eller för att vi ska förbättra den.”

Man kan beräkna inverkningen av höjningen på konsumentpriserna på vatten genom ett exempel:

Höjningarna av vattenavgifterna påverkar vattenräkningen för en fyra personers familj med cirka 14,5 € per månad, det vill säga cirka 174 € per år. I denna kalkyl används 150 liter per person per dygn som genomsnittlig vattenförbrukning.

Ytterligare information:

Prislistor och fakturering

Antti Levänen
Direktör för affärsverket
Kyrkslätts Vatten

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Fjärravläsbara vattenmätare tas stegvis i bruk i Kyrkslätt

16.6.2022
Kyrkslätts Vatten byter ut vattenmätare till fjärravläsbara vattenmätare områdesvis. I nybyggda objekt installeras redan enbart fjärravläsbara mätare. I de preliminära planerna år 2021 var målsättningen att byta ut alla Kyrkslätts Vattens mätare inom 7 års tid.  Man kommer troligtvis inte att uppnå den hurtiga starttakten, dvs. 1 000 mätarbyten, som planerades för år 2022, eftersom situationen just nu i Europa också försvårar tillgången till vattenmätare.  Elförbrukningen har mätts med fjärravläsbara mätare redan i åratal, och erfarenheterna av det är goda.

Den tekniska användningstiden för fjärravläsbara vattenmätare är betydligt längre än för mekaniska mätare eftersom det inte finns mekaniska delar som slits. Det är också enklare för Kyrkslätts Vatten att undersöka flödet och läckage i nätet med hjälp av fjärravläsbara mätare, och på så sätt få mera information för underhåll och förbättring av nätet. Mätarna fungerar med batterier som inte behöver bytas ut under mätarnas användningstid. Signalen förmedlas i ett skilt nät.

Kunderna med fjärravläsbara vattenmätare är inte längre skyldiga att meddela mätarställningen.  Uppskattningsfakturorna går till historien.  I fortsättningen baserar sig faktureringen alltid på den verkliga vattenförbrukningen. Montören läser även den gamla vattenmätarens sista ställning och förmedlar den till Kyrkslätts Vattens fakturering.

I de allmänna leveransvillkoren för vattenförsörjningsverk är vattenmätaren vattensäljarens, dvs. Kyrkslätts Vattens egendom, och Kyrkslätts Vatten bestämmer mätarens typ och storlek. Man kan alltså inte tacka nej till mätarbytet.  Vatten- och avloppsanordningar med rör (fva-anordningar) som hör till fastigheten ägs av kunden som också ansvarar för deras skick och underhåll.

Det första området där mätarna bytts till fjärravläsbara var Bobäcks förra vattenandelslags område, och sommaren 2022 fortsätter bytena i Kantvik. Mätarna byts områdesvis eftersom kontrollen av deras livscykel är lättare och mer ekonomisk på det sättet. Kyrkslätts Vatten fastställer tidtabellen för den genomsnittliga åldern på mätarna som nu är i bruk utgående från orsaker som gäller nätet och antalet mätare som finns att tillgå.  Vi meddelar kunderna per sms eller telefon då bytet är aktuellt för vattenanvändningsstället i fråga.  Därefter kan kunden boka en lämplig tid via nätapplikationslänken i textmeddelandet.  Kunderna debiteras inte för områdesbytena.

Kyrkslätts Vatten investerar och sanerar 2022-

27.1.2022

Kyrkslätts Vattens viktigaste investerings- och saneringsobjekt år 2022 är Sockermästarvägen och Bobäcks stamvattenledning. Saneringen och byggandet av nätverk görs som olika stora projekt runt om i Kyrkslätt.

Nytt vattenförsörjningsnätverk byggs i Kantvik, Hindersby och Sarvvik
Detta år bygger affärsverket Kyrkslätts Vatten en ny vattenförsörjningsförbindelse i Kantvikområdet på Sockermästarvägen. Med hjälp av förbindelsen förbereds ändringar i nätverket som hör ihop med saneringen av Sockerbruksvägen.

Dessutom bygger vi vattenförsörjningsnät i samband med byggandet av gator och allmänna områden på detaljplanerade områden. År 2022 ligger tyngdpunkten på Viltskogens vattenförsörjning och inom de närmaste åren i områdena Festberget, Tollsbacken och Sarvviksporten.

Ytterligare information om kommunens planer och byggande

https://www.kyrkslatt.fi/kommande-gator

Stamlinjerna kräver regelbundet underhåll

Affärsverket Kyrkslätts Vatten förvaltar cirka 230 kilometer vattenledningslinjer och 210 kilometer avloppslinjer. Uppföljningen av linjernas skick utförs genom mångsidiga granskningar, på basis av historieuppgifter och kundrespons.

Saneringsobjekt år 2022 är Bobäcks stamvattenledning och Granbodagrändens område. Under de närmaste åren utförs saneringar på till exempel Sockerbruksvägen.

Invånarna i områdena som berörs informeras separat om projekten.

Fastigheterna ansvarar för tomtledningarna

Tomtledningen till fastigheten från anslutningspunkten är på fastighetsägarens ansvar. Att tomtledningen är i gott skick inverkar också på att vattnet som kommer ur kranen är klart, har god smak och ett lämpligt tryck.
Då stamlinjen saneras kan det vara ett bra tillfälle att utreda tomtledningens skick och saneringsbehov. Man kan ansöka om hushållsavdrag för saneringsarbetet.

10.12.2021

Vattenkvaliteten är viktig för Kyrkslätts Vattens kunder

 ”Det finns rent vatten att få och det är det viktigaste, tack för det!” – en kund hos Kyrkslätts Vatten

Kyrkslätts Vatten genomförde en webbenkät för sina kunder i oktober–november 2021. Enkäten skickades till alla e-postadresser som fanns i kundregistret och publicerades på Kyrkslätts Vattens webbplats. Man fick 597 svar. Svaren behandlades anonymt, men de som svarade ombads att fylla i sitt postnummer.

Erfarenheterna beträffande vattenledningsvattnets kvalitet varierade en aning enligt område.  I centrum och dess närområden fick vattenkvaliteten lite sämre betyg än i kommunens andra områden.  I centrumområdet var man nöjd med nätverkets tryck, medan trycknivån inte ansågs vara helt ändamålsenlig i Kyrkslätts östra delar.

Den vanligaste störningssituationen var enligt enkätsvaren ett vattenavbrott som meddelats på förhand. Endast lite störningar i avloppsvattnet hade erfarits. Vid störningssituationer hade många av de som svarade nåtts av textmeddelande. Ungefär var tredje ansåg ändå att informationen om störningssituationer inte var tillräcklig.

Mindre än en tredjedel av de som svarade hade under årets lopp skött ärenden hos Kyrkslätts Vatten. De flesta ansåg att det var positivt att skötseln av ärenden allt mer har flyttats till webben.

”Alltid kunde man betala mindre, men…” – en kund hos Kyrkslätts Vatten

I frågor gällande mätare och fakturering var det mest prissättningen som delade åsikterna. En tredjedel av kunderna var missnöjda med prissättningen.

Vid frågan om hur nöjd man är med ortens vattenförsörjning och avloppsservice över lag på skalan 0–10, gav hälften av de som svarade Kyrkslätts Vatten toppvitsordet 9 eller 10.

I den fritt formulerade responsen önskade kunderna, förutom ännu bättre vattenkvalitet, också fakturering i realtid, mätare som kan läsas på distans, lägre pris och mera tidsenlig information.

Kyrkslätts Vatten tackar alla som svarade på enkäten! Er respons är alltid välkommen. Ni kan ge respons via formuläret på Kyrkslätts Vattens webbplats, per e-post eller genom att ringa Kyrkslätts vattens personal.

Bland de som svarade på kundenkäten har man 30.11 lottat ut tre set med snöredskap och vinnarna har kontaktats personligen.

 Klicka på denna länk (på finska) och bekanta dig med enkätsvaren.

8.12.2021

Skydda vattenmätaren mot frysning

Frysning av vattenrör eller vattenmätare kan orsaka betydande kostnader då rören spricker och vattnet rinner ut i husets konstruktioner. Problemen börjar ofta först då vädret blir varmare och isen börjar smälta, varvid vattnet rinner ut ur sprickorna.

Det bästa sättet att förebygga frysning är att skydda vattenmätaren och vattenrören vid vinterkyla. Temperaturen i vattenmätarutrymmet ska vara minst +5 grader. Observera att det kan vara köld på golvnivån om du har glömt att stänga ventilationsluckan eller dörren, även om det är varmt på en meters höjd.

Om vattenmätaren fryser trots försiktighetsåtgärderna, stäng av vattentillförseln från vattenmätarventilen och kontakta Kyrkslätts Vatten.

Om du misstänker att röret har frusit eller du märker att mätaren gått sönder, kontakta genast en yrkesman: Upptining av fastighetens inre rör hör till de privata rörfirmorna, upptining av övriga vattenrör till Kyrkslätts Vattens uppgifter, som faktureras enligt serviceprislistan.

Kyrkslätts Vattens journummer för felmeddelanden 09 – 2967 2275

Situationskartan över vattenförsörjningen: https://hairiot.fi/?tag=kirkkonummi

15.11.2021

Kundenkäten är stängd

Kyrkslätts Vatten bad respons om hur vattenförsörjningen fungerar i Kyrkslätt, för  är att finna de viktigaste utvecklingsobjekten och de bästa förfaringssätten.

Enkäten var öppen 26.10–14.12.2021.

Vi skickade länk till enkäten till alla kunder vars e-postadress vi har. Dessutom publicerades länken på denna sida.

Vi lottar ut tre st. Fiskars snöredskapsset med de  svarare som har lämnat sina kontaktuppgifter.  Utlottningen sker 30.11.2021, och vinnarna i utlottningen informeras personligen.

Vi redogör för resultaten på Kyrkslätts Vattens webbplats i slutet av året.

Kyrkslätts Vatten tackar alla som har svarat på enkäten! Kundernas respons är alltid varmt välkommen. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

18.10.2021

 Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2021-2025

Vattenförsörjningens lägeskarta

Aktuella störningar på Kyrkslätt